Съгласуване на скици и проекти

Проучването и присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към водоснабдителните и канализационни /ВиК/ мрежи се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията . Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са регламентирани с Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните ситеми и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор гр. Бургас, одобрени от ДКЕВР.

Проучването и присъединяването към ВиК системите се извършва въз основа на писмено Заявление за проучване и присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа от КЛИЕНТА /респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в случаите по чл.13 от Наредба № 4/2004г./ до „ВиК”-ЕАД гр.Бургас, подадено в деловодството (Център за работа с клиенти) на адрес: гр. Бургас, ул.”Ген.Владимир Вазов” № 3.

При подаване на Заявление за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа, то трябва да бъде придружено от:

1.При съгласуване на скица – виза за проектиране:

 • скица – оригинал
 • копие от документ за собственост
 • точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот

2.При съгласуване на ПУП с В и К схеми:

 • 3 броя ПУП с В и К схеми, представени на ситуация с достатъчен обхват

3.При съгласуване на идеен/работен технически проект – част В и К/ Предварителен договор:

 • 3 броя проекти В и К – оригинал

 • копие от съгласувана скица или ситуация

 • копие от документ за собственост

 • когато ВиК проводите не са на дружеството – нотариално заверена декларация от собственика на ВиК проводите, към които се предвиждат включвания

 • копие на нотариално заверено пълномощно

Забележка: При подаване на заявление за извършване на услуга клиентът не трябва да има просрочени задължения към „ВиК“ЕАД – гр. Бургас.

Забележка: При съгласуване на проектите при необходимост се издава и Предварителен договор за присъединяване към В и К мрежите.

Забележка: В случай, че за предоставяне на В и К услуги до недвижимия имот е необходимо изграждане на нови В и К съоръжения, се предоставя Тристранен договор между ВиК оператора, съответната община и клиента.

4.При издаване на Постоянен договор за ползване на В и К мрежите:

 • копие от документ за собственост

 • копие от предварителен договор за присъединяване към В и К мрежите

 • копие на скица, съгласувана с Дружеството

 • копие на В и К ситуация, съгласувана с Дружеството и заверена от ръководителя на съответния експлоатационен район

 • за гр. Бургас, Сарафово и Долно Езерово заверка и от ръководител Звено „Канализация“ към „ВиК“ ЕАД – Бургас

 • копие от строително разрешение

 • Протокол 16 и разрешение за ползване, когато уличните ВиК проводи са изграждани от частни възложители

 • копие от фактура за платена вода или открита партида

 • копие на нотариално заверено пълномощно за сключване на окончателен договор с ВиК

за сгради в режим на етажна собственост: горепосочените документи и:

 • копие от фактура за платена такса за откриване на партида на централен водомер за постоянно захранване

 • копие от фактура за платени такси за разкриване на индивидуални партиди на всички обособени имоти в сградата

 • справка –декларация по образец с данни за всички обособени имоти в сградата, собствениците, вида на водомерите.

Забележка: При подаване на заявление за извършване на услуга клиентът не трябва да има просрочени задължения към „ВиК“ЕАД – гр. Бургас.

Забележка: Чертежите към Заявление за идеен/работен технически проект – част ВиК освен на хартиен носител се предоставят и на цифров носител /1 бр. диск или флашка/ в AutoCAD, не PDF формат. „ВиК“ ЕАД – Бургас гарантира конфиденциалността на информацията, предоставена на цифров носител.

Забележка: При подаване на заявление за административна услуга лично или чрез упълномощено лице деловодителят проверява за наличност на документите, необходими за разглеждане на заявлението, след което заявлението се входира в деловодната система и на заявителя се дава входящия номер. Когато липсват документи, необходими за разглеждане на заявлението, заявлението не се входира.

Забележка: Когато при получаване на заявление за административна услуга по пощата/чрез куриер липсва документ/и, необходими за разглеждане на заявлението, то се входира в деловодната система, а подателят се уведомява писмено за липсващите документи. В този случай срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от деня на представяне на липсващия документ.

Забележка: Когато при получаване на заявление за административна услуга по пощата/чрез куриер не е представен документ за плащане на админитративната услуга, заявлението се входира в деловодната система, а подателят се уведомява писмено за липсващите документи. В този случай срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от деня на представяне на документ за платена такса.

„ВиК“ ЕАД – Бургас е администратор на лични данни с идентификационен № 18415