За нас

/uploads/page/1/thumbs/Picture_kamchiq_inline.jpg

Пълното наименование по съдебната регистрация на дружеството е “Водоснабдяване и канализация” ЕАД с адрес гр.Бургас,кв. “Победа”, ул. “Ген. Владимир Вазов” No.3. Фирмата се представлява от Цветан Мирчев – Изпълнителен директор.

Едноличен собственик на капитала е "Български ВиК Холдинг" ЕАД.

С регистрацията на Дружеството е определен и предмета на дейност: извършване на сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване, изграждане,подържане и използване на водностопански системи или отделни водохранилища, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията, експлоатация на язовири, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; благоустройство, озеленяване, геодезични работи и други.

Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за язовири „Камчия” и „Ясна поляна”, издадени от Министерството на околната среда и водите. Крайният срок на разрешителните е м.май 2030 година.

В рамките на утвърдения предмет на дейност Министерството определя и териториалните параметри на дейността на Дружеството – водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването на отпадъчните води във всички населени места в Бургаска област.

”ВиК” ЕАД Бургас осъществява своите дейности в четиринайсет експлоатационни района – Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Обзор, Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско, Малко Търново, Камено, Средец и два деривационни района-Деривация Камчия и Деривация Ясна Поляна. Дружеството оперира в 250 населени места.