Мисия и визия на компанията

/uploads/page/3/thumbs/yazovir_inline.png

Мисия

Дружеството осигурява постоянно, непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, с високо качество и на приемлива цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие на Дружеството, подържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни и дъждовни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води във всички курортни селища по Черноморското крайбрежие с цел опазванене чистотата на морето, и в населените места с население над 10 000 души.

Визия

  • Ние ще поддържаме авторитета на предприятие, което задоволява нуждите от питейно-битово водоснабдяване и отвежда и пречиства каналните води в Бургаска област в съответствие с екологичните норми.
  • Ние ще работим като самостоятелна стопанска единица, която произвежда и продава специфична жизнено важна продукция, експлоатира, поддържа, модернизира и реконструира съоръжения, собственост на държавата и осъществява единство на регионалната и държавна политика в сферата на водоснабдяването и екологичното равновесие в подпочвените и повърхностните води.
  • Ние ще бъдем предпочитан работодател за високо квалифицирани специалисти, работещи във всички сфери на дейност на компанията.
  • Ние ще бъдем предпочитан партньор и ще продължаваме да осигуряваме висококачествено обслужване на нашите клиенти.