Водомери и отчитане

Измерване на потребената вода

Видове водомери

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред –водомер. Водомерите трябва да са изправни и пломбирани, както към водопроводната мрежа, така и със знак удостоверяващ метрологичната му годност и годината на последната им Държавна проверка. Имотите, които се водоснабдяват, най–общо се разделят на два вида: - Индивидуални - Сгради – етажна собственост

При индивидуалните имоти (къщи, обществени сгради, търговски помещения и стопански предприятия), ползващи вода за технологични нужди, водата се измерва само с един водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение. Арматурният възел се монтира в шахта, разположена на максимално разстояние 2 метра от дворищната регулационна линия или в лесно достъпно затворено помещение, когато сградата отстои на не повече от 5 м. от уличната регулационна линия.

За собственици на имоти извън строителните граници на населените места, обособени като вилни зони или земеделски имоти, измерването се извършва чрез един общ водомер, монтиран в мястото на водовземането от водоснабдителната система.

При сградите етажна собственост има два вида водомери:

1.Общ (централен водомер), който измерва цялото подадено количество вода в сградата. Поддръжката е задължение на фирмата ни , а разходите по ремонт, профилактика и последващите периодични проверки е за наша сметка. Стремежът на фирмата е водомерът да се поддържа в добро експлоатационно състояние, което да гарантира точното отчитане на използваната вода и задоволителната му метрологична състоятелност . Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.

2.Индивидуални (контролни, подотчетни) водомери. Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена и топла (при топлофицирани сгради) вода. Водомерите са собственост на клиентите и тяхно задължение е да ги доставят и монтират на водопроводната мрежа. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на клиента.

За да Ви се открие партида за водата на определен адрес е необходимо да попълните Заявление по образец на дружеството, като приложите всички необходими документи (вж. Откриване, закриване и промяна на партида), и го подадете в съответния експлоатационен район или в Центъра за работа с клиенти в централния офис на "ВиК"ЕАД в гр. Бургас, както и да заплатите съответната такса. След това на място ще Ви посети водопроводчик, който ще провери монтажа на водомера и ще го пломбира към водопроводната мрежа със скоба указваща пореден номер. Такава е процедурата по откриване на партида и узаконяване на водомер.

Отчитане на водомери

Водомерите се отчитат от служители на фирмата “ВиК”- инкасатори /отчетник измервателни уреди/. Въпреки, че наредбата позволява период на отчитане на 3 (три) месеца, за улеснение на нашите клиенти водомерите се отчитат всеки месец.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации), които съставляват 80% от абонатите ни, водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения - бани, тоалетни или кухни.

Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от предприятие “ВиК” длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите.
При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), на тел: 851 323, 846 114 или 852 067 може да съобщите показанията, отчетени от Вас или да уговорите удобен час и ден за отчитане.

При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.

Къде да се търсят причините в големите разлики, оставащи към централния водомер?:

  • Лошо състояние на вътрешната инсталация;
  • Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на ползватели без контролен водомер;
  • Липса на контролни скоби или пломби на холендрите на водомерите и предпоставките от това за нерегламентиран демонтаж на индивидуалните водомери ;
  • Неизвършени последващи проверки на индивидуалните водомери в регламентираните от Закона за измерванията срокове.
  • Повреден/и или дефектирал/и индивидуални водомери.

Проверка на водомерите

Когато абонатът се съмнява в изправността на водомера, има право да поиска извършване на проверка за точност. Това става чрез попълване на заявление за извършване на Държавна проверка от лицензирано лице в съответната лаборатория и предварително уведомяване на оператора ( ВиК ) за евентуалния демонтаж на уреда от системата и въвеждането му в режим на тестово изпитание.

Съгласно Закона за измерванията водомерите с номинален дебит (Qn)<15м3 се заявяват за периодична проверка на всеки 5 години (в тази графа спадат почти всички индивидуални водомери и централни уреди захранващи) а тези с номинален дебит (Qn ) > 15м3 – на две години ( тук спадат измерители монтирани на големи водопроводни отклонения захранващи населени места, комплекси, квартали или големи райони с вътрешни подотчетни уреди). Нашите водомеро–ремонтни лаборатории в град Бургас, Айтос, и Карнобат извършват профилактични и същински ремонти, както на водомерите собственост на Дружеството ни, така и на индивидуалните и подотчетни уреди собственост на потребителите (клиентите) ни. Всички Държавни проверки ( периодични или последващи след ремонт ) се извършват в оторизирани и лицензирани от ДАМТН независими лаборатории. В тези лаборатории се извършват изпитванията, както на общите, така и на индивидуалните водомери. Всеки клиент собственик на индивидуален водомер е длъжен да заявява и проверява своя уред в указаните срокове. Тези срокове се утвърждават или променят само след решение на председателя на ДАМТН и се публикуват, както в Държавен вестник, така и в “Наредбата за средствата на измерване (СИ), които подлежат на метрологичен контрол”.

Експлоатационното състояние на водомерите се следи от инкасаторите, които дават информация за повредените водомери при минаване за отчет в месечния график. Причините за повреда на водомерите са много, но най-честите са – износване на важни възли и детайли в резултата на дълговременната им работа и пропускане на сроковете за периодични проверки и/или профилактични ремонти. Ако клиентът прецени, че водомерът е повреден, може сам да информира инкасиращия го или да се обади на съответния телефон обслужващ района, в който той живее. Проверката на индивидуалните водомери и/или евентуалния им ремонт се заплащат, като фактурите за тази дейност се отразяват в допълнителна притурка към сметката за вода на съответния абонат.