Бизнес План

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас уведомява своите потребители, че ще внесе заявление в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни на територията на дружеството. Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022-2026 г. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на ВиК услугите за 2022 г. и одобряване на цените за 2023-2026 г. без ДДС, са както следва:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Доставяне на вода на потребителите            
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 1,617 1,986 2,106 2,407 2,544
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 0,482 0,522 0,621 0,655 0,686
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени към тях потребители лв./куб.м 0,765 0,761 0,858 0,921 0,992
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 лв./куб.м 1,157 1,167 1,282 1,376 1,483
степен на замърсяване 2 лв./куб.м 1,235 1,226 1,388 1,489 1,604
степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1,583 1,562 1,788 1,919 2,067
Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м
Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0,047 0,050 0,052 0,055 0,058