Инвестиционно предложение

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда“ (ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) „ВиК Бургас“ ЕАД в качеството си на оператор и титуляр на Разрешително №01410018/05.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир „Ахелой“

УВЕДОМЯВА

засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: „Реконструкция на ПСПВ „Ахелой““, находяща се в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с. Бата, Община Поморие. Лице за контакти: инж. Александър Маринов тел. 056 871 476

Подробна информация за инвестиционното предложение може да се намери в сградата на РИОСВ - гр. Бургас и община Бургас. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, e-mail: riosvbs@unacs.bg тел. 056 813 205