Уведомление за инвестиционно намерение

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда“ (ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.)

„ВиК Бургас“ ЕАД в качеството си собственик на ПСПВ-„Ясна поляна“ и титуляр на Разрешително №0309/26.05.2004г. на министъра на околната среда и водите за водовземане от язовир „Ясна поляна“

УВЕДОМЯВА

засегнатото население, че има следното инвестиционно намерение: „Аварийната реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна““ изградена в ПИ с идентификатор 87655.57.40 по КККР на с.Ясна поляна, Община Приморско, обл.Бургас

Лице за контакти: инж. Т. Кръстев тел. 056 871476
Подробна информация за инвестиционното предложение може да се намери в сградата на РИОСВ - гр. Бургас и община Бургас. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Бургас 8000, ж.к. ”Лазур”, ул.Перущица 67, ет. 3 e-mail: riosvbs@unacs.bg
Телефон:056/ 813 205