Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, в качеството си на бенефициент по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ и във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:
Промяна на техническо решение за обект: “Реконструкция на деривация Ясна поляна от НВ 4000 до НВ на гр. Приморско“, I-ва категория, състояща се в:

  1. Изместване на местоположението на ГРШ;
  2. Изменение на дължината и местоположението на трасе от напорен резервоар 4000 до ГРШ.