Изменение и допълнение на Наредба №4

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14 септември 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2019г., в сила от 04.10.2019г.) Ви уведомяваме, че се променят изискванията към абонатите за присъединяването към водоснабдителната и канализационната мрежи.