Често задавани въпроси

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА МЕЖДУ ВиК ЕАД И КЛИЕНТИТЕ НА КОМПАНИЯТА?

Отговорност за водоснабдителната мрежа

“ВиК” ЕАД – Бургас носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер, както и на самия него е за сметка на Дружеството. Клиентите отговарят за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.

Отговорност за канализационната мрежа

“ВиК” ЕАД – Бургас отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа. Дружеството извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа и на канализационните отклонения и ревизионните шахти като елементи на сградната канализация ако са предадени като собственост на "ВиК" ЕАД. В случай, че те не са предадени, поддържането им в добро техническо състояние е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от Дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ РАЗЛИКАТА ПРОПОРЦИОНАЛНО НА КОНСУМАЦИЯТА ПО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВОДОМЕРИ ?

 1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
 2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
 3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
 4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.

КАКЪВ Е ПЕРИОДА ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИТЕ?

 • за водомери с условен диаметър до 40мм (максимален дебит 3, 5, 10 и 20 куб.м.) - веднъж на 5 години;
 • за водомери с условен диаметър до 200мм - веднъж на 2 години.

КАКВО ДА СЕ РАЗБИРА ПОД РЕДОВНИ ВОДОМЕРИ ?

 • водомерът да има пломба БДС и да не е изтекъл срока й;
 • да е пломбиран входящия холендър на водомера към водопроводната тръба. Водомерите, които не отговарят на тези изисквания, не се отчитат от нашите служители и се приемат за нередовни.

КАКВО СЪДЪРЖА ФАКТУРАТА ЗА ВОДА, ИЗДАДЕНА ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ?

 1. Изписва се, че фактурата е за консумирана вода и номера на документа.
 2. Името на абоната и уникалният партиден номер.
 3. Адресът по местоживеене на абоната.
 4. Номерът на водомера, в коя карнета и на коя страница се води, както и местонахождението на самия водомер.
 5. Старо, ново показание, разход на вода в м3 и отделно се изписват цената на водата, на канала и на пречистването на отпадни води за един кубически метър.
 6. Под цифрите на показанията се изписват датите на отчет.
 7. При сгради - етажна собственост, където са приели разликата, оставаща по централния водомер след приспадане на индивидуалните да се разпределя автоматично от компютърната програма, пропорционално на консумацията по апартаментните водомери, се изписва и цифрата на стойността от разпределение.
 8. След стойността на сделката е записан ДДС – 20 %. Така се оформя крайната сума за плащане.

КОГА СЕ НАЧИСЛЯВА СЛУЖЕБНА КОНСУМАЦИЯ ?

 • когато водомера не отговаря на изискванията и връченото предписание не е изпълнено;
 • при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомерите;
 • когато водомерът е свален за ремонт.